.
Sprawy formalne

Polityka Prywatności

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO POD ADRESEM: www.underskitower.pl

z dnia 16.05.2023 roku


Postanowienia ogólne
§1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego spółki Under Ski Tower sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie,  dostępnego pod adresem www.underskitower.pl.

 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

 3. „Formularz kontaktowy” – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na możliwości skontaktowania się z Usługodawcą za pośrednictwem dedykowanego formularza ujawnionego w Serwisie;

 4. „Newsletter” – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na cyklicznym kierowaniu do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, dotyczących w szczególności bieżącej działalności Usługodawcy;

 5. „Regulamin" – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z załącznikiem nr 1 „Polityka Prywatności”;

 6. „Serwis" – prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy znajdujący się pod adresem: www.underskitower.pl;

 7. „Usługi" – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;

 8. „Usługodawca” – spółka Under Ski Tower sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Cisowej 1, 02-708 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000955822; adres poczty elektronicznej: office@underskitower.pl;

 9. „Użytkownik" – każda osoba, która korzysta z Serwisu.

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.underskitower.pl/polityka-prywatnosci. Dodatkowo Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku w formacie PDF pod adresem https://www.underskitower.pl/polityka-prywatnosci.


Warunki techniczne świadczenia Usług
§2.

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:

 1. w zakresie biernego przeglądania Serwisu - przeglądarki internetowej co najmniej Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,

 2. do korzystania z usług Newslettera i Formularza kontaktowego - posiadania adresu poczty elektronicznej,

 3. włączonej obsługi „cookies”.


Użytkownik
§3.

Użytkownikami mogą być jedynie osoby fizyczne, przy czym dla korzystania z Usługi Newslettera i Formularza kontaktowego konieczne jest posiadanie przez te osoby pełnej zdolności do czynności prawnych lub zgody opiekunów prawnych.


Usługi
§4.

 1. Za pomocą Serwisu Usługodawca świadczy Usługi:

 2. przekazywania informacji i promocji w zakresie swojej działalności, prezentacji informacji i artykułów związanych z projektami prowadzonymi przez Usługodawcę i innych informacji branżowych,

 3. prezentacji danych kontaktowych Usługodawcy,

 4. Newslettera,

 5. Formularza kontaktowego.

 1. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne.

Newsletter
§5.

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom zapisanie się do Newslettera.

 2. Newsletter Usługodawcy dotyczy działalności Usługodawcy, w szczególności informacji o bieżących projektach, a także treści promocyjnych dotyczących działalności Usługodawcy.

 3. Włączenie Newslettera następuje po wpisaniu w odpowiednim miejscu Serwisu adresu email Użytkownika i potwierdzeniu wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiednich pól (checkbox’ów).

 4. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć Newsletter (wypisać się z Newslettera) poprzez kliknięcie w odpowiedni link w treści wiadomości przesyłanych w ramach Newslettera lub poprzez wysłanie żądania w tym zakresie na adres email wskazany w §1 ust. 2 pkt 5) lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 5).

Formularz kontaktowy

§6.

 1. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem Formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.

 2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego wymaga podania imienia, adresu poczty elektronicznej oraz wpisania treści wiadomości, jaką Użytkownik chce przesłać do Usługodawcy.

 3. Skorzystanie z Formularza kontaktowego wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w Formularzu kontaktowym, poprzez zaznaczenie dedykowanego checkbox’a znajdującego się bezpośrednio pod Formularzem kontaktowym.

 4. Usługodawca odpowiada na wiadomości przesłane przez Formularz kontaktowy, posługując się adresem poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika w Formularzu Kontaktowym.


Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

§7.

 1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.

 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.

 3. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem nieuprawnionego użycia zawartości Serwisu bez zgody Usługodawcy.


Ochrona prywatności i dane osobowe
§8.

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje od nich pochodzące, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka prywatności” oraz stosownie do zgód udzielanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.


Przerwy w działaniu Serwisu
§9.

Usługodawca może dokonywać okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością, co nie narusza innych uprawnień Użytkowników wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


Postępowanie reklamacyjne
§10.

Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną na adres email wskazany w §1 ust. 2 pkt 5) lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 5).

 • Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie siedmiu dni roboczych od dnia ich otrzymania.

 • Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej złożono reklamację.


 • Zmiany Regulaminu
  §11.

  1. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Serwisu przez co najmniej 14 dni oraz poprzez zmianę treści Regulaminu w miejscu jego udostępniania do pobrania w Serwisie.

  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia umieszczenia w Serwisie informacji,  której mowa w ust. 1.

  3. Użytkowników otrzymujących Newsletter Usługodawca informuje o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną.

  4. Użytkownicy, o których mowa w ust. 3 mogą w terminie 14 dni odmówić akceptacji Regulaminu, co stanowi wypowiedzenie przez nich umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.


  Zakaz dostarczania treści bezprawnych

  §12.

  Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich. 


  Czas trwania umowy i jej wygaśnięcie
  §13.

  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.

  2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia Usługi, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres email wskazany w §1 ust. 2 pkt 5) lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 5).


  Postanowienia końcowe
  §14.

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:

   1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

   2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

   3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

   4. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.05.2023 r.

  3. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – „Polityka Prywatności”;  ZAŁĄCZNIK NR 1
  DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO POD ADRESEM: www.underskitower.pl
  z dnia 16.05.2023 roku


  POLITYKA PRYWATNOŚCI


  Zasady ogólne
  §1.

  1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności informacji przekazywanych przez nich w ramach Serwisu.

  2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

  3. Zapisane wielką literą terminy użyte w niniejszym załączniku mają znaczenie nadane im w Regulaminie.


  Pozyskiwanie danych osobowych
  §2.

  1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga zalogowania Użytkownika, tj. podania nazwy użytkownika i hasła.

  2. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu wyrazić dodatkowe zgody na kontakt z nim ze strony Usługodawcy w celach informacyjnych i marketingu bezpośredniego (Newsletter).


  Podstawy przetwarzania danych
  §3.

  1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia korzystania z Usług, na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”, a w przypadku skorzystania z Usługi Formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym może być konieczne do skorzystania z niektórych Usług Serwisu.

  Zasady przetwarzania danych osobowych
  §4.

  1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

  2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika jedynie w zakresie i okresie niezbędnym do świadczenia Usług.

  3. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników w szczególności przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.

  4. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa bądź Usługodawca przy wykonywaniu Usług korzysta z podwykonawców.


  Prawa Użytkownika
  §5.

  1. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. 

  2. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które podał Usługodawcy i ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi, jak również może żądać przesłania przez Usługodawcę swoich danych osobowych innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 20 RODO. 

  3. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik posiada również prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (co jednak uniemożliwi Usługodawcy udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem Formularza kontaktowego). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na czynności dokonane na jej podstawie przed cofnięciem.

  4. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania przez Usługodawcę jego danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

  5. Dane osobowe Użytkownika nie będą używane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowane.


  Pliki cookies
  §6.

  1. Serwis może wykorzystywać pliki cookies, (tzw. „ciasteczka”), zwane dalej „Plikami Cookies”.

  2. Pliki Cookies to dane przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania z Serwisu. Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

  3. Pliki Cookies nie są szkodliwe dla komputera czy innego urządzenia dostępowego Użytkownika, za pomocą którego korzysta z Serwisu.

  4. Usługodawca wykorzystuje Pliki Cookies, które zbierając anonimowe informacje o Użytkownikach, w szczególności o sposobie korzystania przez nich z Serwisu, umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu, zapewnienie najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenie funkcjonalności Serwisu.

  5. W ramach wykorzystywania Plików Cookies Usługodawca może gromadzić następujące anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku:

  6. lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,

  7. IP urządzenia dostępowego,

  8. nazwy hostów,

  9. szybkość połączenia,

  10. czas spędzony w Serwisie,

  11. rodzaj przeglądarki oraz jej język,

  12. sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,

  13. odwiedzane podstrony Serwisu.

  1. Usługodawca informuje, że oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) dopuszczają przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany tych parametrów przeglądarki internetowej dotyczących Plików Cookies. Usługodawca informuje jednocześnie, że ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność niektórych elementów lub Usług Serwisu.